องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

ประกาศ / คำสั่ง
 ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3 | 4   เรียกประชุมสภา อบต.เมืองเกษตร สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2559
เรียกประชุมสภา อบต.เมืองเกษตร สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2559

เอกสารที่เกี่ยวข้อง