องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

กิจการสภา
 ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5   ต่อไป 


รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2562
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 /2562

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2562
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 /2562

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2562
ประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2562

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2562
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 /2562

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2562
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 /2562

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา 2562


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศเรียกประชุม
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 /2562

เอกสารที่เกี่ยวข้อง