องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

กิจการสภา
 ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6   ต่อไป 
หนังสือรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่1/63
นังสือรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่1/63

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    


หนังสือส่งประกาศเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่1/63
หนังสือส่งประกาศเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่1/63

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    


หนังสือเชิญประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่1/63
หนังสือเชิญประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่1/63

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    


ประกาศสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2563
ประกาศสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2563

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    


รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/63
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/63

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    


ประชาสัมพันธ์รายงานประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3/63
xระชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3/63

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    


ประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่3/2563
ประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่3/2563

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    


ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาอปท.พ.ศ.2548
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาอปท.พ.ศ.2548

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    


ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯพ.ศ.2561
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯพ.ศ.2561

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    


ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯพ.ศ.2547
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯพ.ศ.2547

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    


พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯพ.ศ.2560
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯพ.ศ.2560

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    


ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณฯ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณฯ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    


ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    


ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่6)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    


ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    


พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่อปท.

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    


กฏหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กฏหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    


ประกาศ เรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4/62
ประกาศ เรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4/62

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    


รายงานการประชุมสภาอบต. สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/62
รายงานการประชุมสภาอบต. สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/62

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    


รายงานการประชุมสภาอบต. สมัยที่4/62
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่4/62

เอกสารที่เกี่ยวข้อง