องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

แผนอัตรากำลัง
 ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3 | 4   


ประกาศให้ใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2558-2560


เอกสารที่เกี่ยวข้อง