องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

ภาพกิจกรรม
 ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7   ต่อไป Kick Off แผนปฏิบัติการ 60 วัน "แยกก่อนทิ้ง" ประจำปี 2562
อบต. ดำเนิการจัดงาน Kick Off แผนปฏิบัติการ 60 วัน "แยกก่อนทิ้ง"และเปิดธนาคารขยะชุมชน ณ บ้านตะโก เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีนายอำเภอขามสะแกแสงเป็นประธานในพิธี

ภาพประกอบ      

โครงการค่ายพัฒนาเยาวไทยห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2561
ระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2561 ณ วัดบุละกอ ตำบลขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นคราชสีมา

ภาพประกอบ      23 ตุลาคม วันปิยะมหาราช
นายก อบต.เมืองเกษตรนำข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "พระปิยะมหาราช” เนื่องในวันปิยมหาราช

ภาพประกอบ      

17ต.ค.61 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมฯ
อบต.เมืองเกษตร จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย

ภาพประกอบ      

13 ตุลาคม 2561
อบต.เมืองเกษตรร่วมแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ภาพประกอบ      

ประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
อบต.เมืองเกษตร ได้จัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ระหว่างวันที่ 2 - 9 กุมภาพันธ์ 2561

ภาพประกอบ      

โครงการค่ายพัฒนาเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด ปี2560
ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม2560 ณ วัดบุละกอ ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา

ภาพประกอบ  

ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
15 - 16 มิถุนายน 2560 อบต.เมืองเกษตรออกบริการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณภายในตำบลเมืองเกษตร

ภาพประกอบ      

โครงการฝึกอบรมเพื่อฝึกจิตสำนึกการกำจัดขยะให้ถูกสุขลักษณะ
โครงการฝึกอบรมเพื่อฝึกจิตสำนึกการกำจัดขยะให้ถูกสุขลักษณะ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

ภาพประกอบ      

จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
อบต.เมืองเกษตรได้ทำกิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์โดยเจ้าหน้าที่ได้ให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจอยากเรียนรู้การประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ให้แก่ ผู้สูงอายุ ประชาชน นักเรียน นักศึกษาในพื้นที่มีผู้สนใจจำนวนมาก

ภาพประกอบ      

โครงการมอบถังขยะอันตราย
6 มิถุนายน 2560 นายก อบต.เมืองเกษตรได้มอบถังขยะอันตรายเพื่อให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่นำไปติดตั้งไวในพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อเป็นจุดเก็บขยะอันตรายนำไปทำลายในสถานที่ที่เหมาะสมต่อไป

ภาพประกอบ      

โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน ราชินิี
อบต.เมืองเกษตรจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อก่อสร้าง/ซ่อมแซมบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน ราชินิี โดยมีผู้ได้รับการคัดเลือกจำนวน 2 หลัง

ภาพประกอบ    

โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน ปี 2560
อบต.เมืองเกษตร จัดทำโครงการเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2560 โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ อพปร. ตั้งด่านตรวจบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภาพประกอบ    

โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน
อบต.เมืองเกษตรจัดทำโครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาทำงานระหว่างปิดภาคเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ประจำปี 2560

ภาพประกอบ      

กิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล วันที่ 5 ธันวาคม 2559
นายก อบต.เมืองเกษตรนำพนักงานเจ้าหน้าที่และประชาชนร่วมปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายคูเมือง-หนองไผ่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระปริมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ภาพประกอบ