องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

ข่าวประชาสัมพันธ์
 ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17   ต่อไป 
สัญญาจ้าง เลขที่ 11 / 2565


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


สัญญาจ้าง เลขที่ 10 / 2565


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
สัญญาจ้าง เลขที่ 9 / 2565


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

สัญญาจ้าง เลขที่ 8 / 2565


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
ประกาศผลผู้ชนะ
โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกปู่เหลือ ถึงสายทิศตะวันตก ซอยป่ารวก หมู่ที่ ๗ บ้านหนองโบสถ์ ตำบลเมืองเกษตร

เอกสารที่เกี่ยวข้อง