องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

รายงานการเงิน-การคลัง
 ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6   ต่อไป 

งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2558


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  งบ รับ- จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  งบเงินสะสม


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
งบทดลองเดือนกันยายน 2558


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  งบทดลองเดือนสิงหาคม 2558


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  งบทดลองเดือนกรกฎาคม 2558


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  งบทดลองเดือนมิถุนายน2558


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  งบทดลองเดือนพฤษภาคม 2558


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  งบทดลองเดือนเมษายน 2558


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  งบทดลองเดือนมีนาคม 2558


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2558


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  งบทดลองเดือนมกราคม 2558


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  งบทดลองเดือนธันวาคม 2557


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  งบรับ-จ่ายประจำเดือน กันยายน 2558


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  งบรับ-จ่ายประจำเดือน สิงหาคม 2559


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  งบรับ-จ่ายประจำเดือน กรกฎาคม 2558


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  งบรับ-จ่ายประจำเดือน มิถุนายน 2558


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  งบรับ-จ่ายประจำเดือน พฤษภาคม 2558


เอกสารที่เกี่ยวข้อง