องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

ภาพกิจกรรม
 ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7   ต่อไป 
พิธีตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณฯ
นายเสนอ เกี้ยวกลาง นายก อบต.เมืองเกษตร นำพี่น้องประชาชนตักบาตรทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยฯ

ภาพประกอบ      


ขอเชิญชวนประชาชนชาวตำบลเมืองเกษตรร่วมลงนามถวายอาลัย
นายเสนอ เกี้ยวกลาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร นำเหล่าข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรพระมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมื

ภาพประกอบ      


โครงการ big claning day 8 สิงหาคม 2559
8 ส.ค. 59 อบต.เมืองเกษตรจัด big claning day ภายในหน่วยงาน

ภาพประกอบ      

โครงการปลูกต้นไม้วันสำคัญ(รักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักแผ่นดิน)
12 สิงหาคม 2559 อบต.เมืองเกษตรดำเนินโครงการปลูกต้นไม้วันสำคัญ (รักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักแผ่นดิน)

ภาพประกอบ      

โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
10 สิงหาคม 2559 ศพด.อบต.เมืองเกษตร ได้จัดงานวันแม่แห่งชาติ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ภาพประกอบ      

โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น
วันที่ 22 ก.ค. 2559 อบต.เมืองเกษตรได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้กับประชาชน 50 คน

ภาพประกอบ      

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประจำปี 2559
22 ก.ค 2559 ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลเมืองเกษตรได้จัดฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น มีผู้เข้าอบรม 50 คน

ภาพประกอบ      

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สุขฯ
15 ก.ค. 59 อบต.เมืองเกษตรอบรมให้ความรู้ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

ภาพประกอบ      

โครงการพลังงานชุมชนลดโลกร้อน ประจำปี 2559
วันที่ 14 ก.ค. 59 อบต.เมืองเกษตรจัดโครงการพลังงานชุมชนลดโลกร้อน มีกิจกรรมการอบรม การปลูกต้นไม้ และรณรงค์ปั่นจักยาน

ภาพประกอบ      การช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย
วันที่12 พ.ค.59อบต.เมืองเกษตรช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยที่เกิดขึ้นวันที่20,26เม.ย.59 จำนวน 18 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 87,300 บาท

ภาพประกอบ      


โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตรจัดฝึกอบรมทบทวน การปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เจ้าหน้าที่ศูนย์ อปพร. เพื่อเตรียมความพร้อมและให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที

ภาพประกอบ      

ประมวลภาพพายุฤดูร้อน เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559
เวลาประมาณ 16.40 น. มีพายุฤดูร้อนผ่านเขตตำบลเมืองเกษตร ทำให้ต้นไม้ล้มขวางการจราจ ประชาชนบางส่วนได้รับความเดือดร้อน อบต.เมืองเกษตรจะได้เร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ภาพประกอบ      

กิจกรรมการจ้างนักเรียนนักศึกษา ช่วง วันที่ 18 - 22 เมษายน 2559
กับกิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ช่วยครูเตรียมสื่อการสอน และพัฒนาอาคารสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมืองเกษตร

ภาพประกอบ      

กิจกรรมการจ้างนักเรียนนักศึกษา ช่วง วันที่ 4-11 เมษายน 2559
กับกิจกรรมพัฒนาสิ้งแวดล้อม พัฒนาอาคารสถานที่ภายใน อบต. และจัดสถานที่ทำกิจกรรรมผู้สูงอายุ และสืบสานประเพณีสงกรานต์ ปี 2559

ภาพประกอบ      

โครงการป้องกันและลดอุบัติภัยบนท้องถนน ประจำปี 2559
อบต.เมืองเกษตรได้ดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติภัยบนท้องถนน ร่วมกับส่วนราชการต่าง ๆ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครต่าง ๆ

ภาพประกอบ