องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

ภาพกิจกรรม
 ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9   ต่อไป 
ประชุมสภาอบต.เมืองเกษตร ครั้งแรก ประจำปี 2565
ประชุมสภาอบต.เมืองเกษตร ครั้งแรก ประจำปี 2565

ภาพประกอบ      

ประชุมสภาอบต.เมืองเกษตร สมัยวิสามัญ สมัยที่1/64
ประชุมสภาอบต.เมืองเกษตร สมัยวิสามัญ สมัยที่1/64 28 กันยายน 2564

ภาพประกอบ      

ประชุมสภาอบต.เมืองเกษตร สมัยสามัญ สมัยที่2/64
ประชุมสภาอบต.เมืองเกษตร สมัยสามัญ สมัยที่2/64

ภาพประกอบ      


กิจกรรม 5ส.


ภาพประกอบ      


กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและปฏิญาณตนต่อต้านการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร พร้อมด้วยพนักงานข้าราชการ และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น โดยพร้อมเพรียงกัน

ภาพประกอบ      

การประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร โดย สำนักปลัด ลงพื้นที่ดำเนินการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อรับฟังปัญหา ความต้องการและแนวทางการพัฒนา

ภาพประกอบ      

ประชุมสภาอบต.เมืองเกษตร สมัยสามัญ สมัยที่1/64
ประชุมสภาอบต.เมืองเกษตร สมัยสามัญ สมัยที่1/64

ภาพประกอบ      

ประชุมสภาอบต.เมืองเกษตร สมัยสามัญ สมัยที่4/63
ประชุมสภาอบต.เมืองเกษตร สมัยสามัญ สมัยที่ 4/63

ภาพประกอบ      

โครงการพัฒนาเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2563
อบต.เมืองเกษตร จัดโครงการพัฒนาเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2563 วันที่ 21 สิงหาคม 2563

ภาพประกอบ      

การประชุมสภาท้องถิ่น สมัยวิสามัญ สมัยที่1/2563
การประชุมสภาท้องถิ่น สมัยวิสามัญ สมัยที่1/2563

ภาพประกอบ      

กิจกรรม 5ส.
ทำความสะอาดจิตอาสา

ภาพประกอบ      

ประชุมสภาอบต.เมืองเกษตร สมัยสามัญ สมัยที่3/63
ประชุมสภาอบต.เมืองเกษตร สมัยสามัญ สมัยที่ 3/63

ภาพประกอบ      

ประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2563
ระหว่างวันที่ 30 มิ.ย. - 3 ก.ค. 63

ภาพประกอบ      

กิจกรรม 5ส.
กิจกรรม 5 ส.

ภาพประกอบ