องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
 ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23   ต่อไป 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในบ้านเมืองทอง (e-bidding)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    


ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรินิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร (e-bidding)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    


โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลท์ติคคอนกรีต หมู่ที่ 6
รายงานการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลท์ติคคอนกรีตภายในบ้านเมืองทอง หมู่ที่ 6

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    


เผยแพร่แผนการจัดซื้จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เผยแพร่แผนการจัดซื้จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2566

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้า่งโครงการวางท่อเมนท์ระบบประปาภายในหมู่บ้านโนนตำหนัก หมู่ที่ 4

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    


รายงานการกำหนดราคากลาง


เอกสารที่เกี่ยวข้อง