องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

รายงานการเงิน-การคลัง
 ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6   
งบรับ-จ่ายประจำเดือน สิงหาคม 2559


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  งบรับ-จ่ายประจำเดือน กรกฎาคม 2558


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  งบรับ-จ่ายประจำเดือน มิถุนายน 2558


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  งบรับ-จ่ายประจำเดือน พฤษภาคม 2558


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  งบรับ-จ่ายประจำเดือน เมษายน 2558


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  งบรับ-จ่ายประจำเดือน มีนาคม 2558


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
งบรับ-จ่ายประจำเดือน มกราคม 2558


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  งบรับ-จ่ายประจำเดือน ธันวาคม 2557


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  งบรับ-จ่ายประจำเดือน พฤศจิกายน 2557


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  งบรับ-จ่ายประจำเดือน ตุลาคม 2557


เอกสารที่เกี่ยวข้อง