องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

ภาพกิจกรรม
 ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9   ต่อไป 
ประชุมสภาอบต.เมืองเกษตร สมัยสามัญ สมัยที่1/63
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่1/2563

ภาพประกอบ      

ประชุมสภาอบต.เมืองเกษตร สมัยสามัญ สมัยที่2/63
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่2/2563

ภาพประกอบ      กิจกรรม 5ส ในหน่วยงาน


ภาพประกอบ      


Kick Off แผนปฏิบัติการ 60 วัน "แยกก่อนทิ้ง" ประจำปี 2562
อบต. ดำเนิการจัดงาน Kick Off แผนปฏิบัติการ 60 วัน "แยกก่อนทิ้ง"และเปิดธนาคารขยะชุมชน ณ บ้านตะโก เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีนายอำเภอขามสะแกแสงเป็นประธานในพิธี

ภาพประกอบ      

โครงการค่ายพัฒนาเยาวไทยห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2561
ระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2561 ณ วัดบุละกอ ตำบลขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นคราชสีมา

ภาพประกอบ      23 ตุลาคม วันปิยะมหาราช
นายก อบต.เมืองเกษตรนำข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "พระปิยะมหาราช” เนื่องในวันปิยมหาราช

ภาพประกอบ      

17ต.ค.61 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมฯ
อบต.เมืองเกษตร จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย

ภาพประกอบ      

13 ตุลาคม 2561
อบต.เมืองเกษตรร่วมแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ภาพประกอบ      

ประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
อบต.เมืองเกษตร ได้จัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ระหว่างวันที่ 2 - 9 กุมภาพันธ์ 2561

ภาพประกอบ      

โครงการค่ายพัฒนาเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด ปี2560
ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม2560 ณ วัดบุละกอ ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา

ภาพประกอบ  

ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
15 - 16 มิถุนายน 2560 อบต.เมืองเกษตรออกบริการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณภายในตำบลเมืองเกษตร

ภาพประกอบ