องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

ภาพกิจกรรม
 ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7   
การจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ปี 2559
วันที่ 12 เมษายน 2559 องค์การบริหารส่่วนตำบลเมืองเกษตร ได้เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ปี 2559

ภาพประกอบ      

พิธีเปิดศูนย์สร่างเมา
นายเอกชัย ธนผลผดุงกุล นายอำเภอขามสะแกแสง ได้เป็นประธานเปิดศูนย์สร่างเมา ณ จุดตรวจบูรณาการสี่แยกคูเมือง

ภาพประกอบ      

การจัดงานวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุตำบลเมืองเกษตร จัดงาน วันผู้สูงอายุ และวันสงกรานต์ ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 8 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559

ภาพประกอบ      

โครงการตลาดนัดชุมชนตำบลเมืองเกษตร ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้
อบต.เมืองเกษตรร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมอำเภอขามสะแกแสง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ร่วมดำเนินกิจกรรมโครงการตลาดนัดชุุมชนตำบลเมืองเกษตร ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้

ภาพประกอบ      

โครงการมอบวุฒิบัติบัณฑิตน้อย ปีการศึกษา 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตรได้ดำเนินโครงการมอบวฺุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 31 มีนาคม 2559 ณ หอประชุมเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร

ภาพประกอบ      

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ
ผู้บริหาร อบต.เมืองเกษตร สมาชิกสภา อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหัวหน้าส่วนราชการในอบต.เมืองเกษตร ประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานวันสงกรานต์รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ และงานทอดผ้าป่าชมรมผู้สูงอายุตำบลเมืองเกษตร

ภาพประกอบ      

การประชุมโครงการจัดตลาดนัดชุมชน คนขามสะแกแสง ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ตำบลเมืองเกษ
21 มีนาคม 2559 นายกอบต.เมืองเกษตรและพัฒนาการอำเภอขามสะแกแสง ได้ประชุมเพื่อเปิดตลาดนัดชุมชนตำบลเมืองเกษตรในวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2559 ณ บริเวณสี่แยกบ้านคูเมือง

ภาพประกอบ      

ประชาคมหมู่บ้าน


ภาพประกอบ      

งานวันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2559
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่อบต.เมืองเกษตร ร่วมกิจกรรมงานวันท้องถิ่นไทยเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทีั่ทรงยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็น

ภาพประกอบ      

โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีระหว่าง อปท. ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559
อบต.เมืองเกษตรส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน กีฬาสากล 5 ประเภท กีฬาพื้นบ้าน 9 ชนิดกีฬา 16 ประเภท ระหว่างวันที่ 14 - 18 มีนาคม 2559

ภาพประกอบ