องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

ข่าวประชาสัมพันธ์
 ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24   ต่อไป 
สิทธิประโยชน์ของผู้พิการ
สิทธิประโยชน์ของผู้พิการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง
รายชื่อผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุติดเตียง ตำบลเมืองเกษตร

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    มอบถุงยังชีพผู้ประสบภัยวาตภัย
มอบถุงยังชีพผู้ประสบภัยวาตภัย

สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ปี 2565
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร ได้จัดตั้งศูนย์ร้องเรียน/ร้องทุกข์ วัตถุประสงค์เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งที่ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    


โครงการพัฒนาเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด
วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร เวลา 09.00 น . นายฉัตรธรรม หร่ายกลาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตรได้เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการพัฒนาเยาวชนไทยห่างไกลยาเ

ธนาคารขยะชุมชน
ธนาคารขยะ หมู่ที่ 5 บ้านโนนเกษตร และ หมู่ที่ 6 บ้านเมืองทอง

ข้อมูลคนพิการตำบลเมืองเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2566
ข้อมูลคนพิการตำบลเมืองเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2566

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    


ข้อมูลผู้สูงอายุตำบลเมืองเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2566
ข้อมูลผู้สูงอายุตำบลเมืองเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2566

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    


เชิญชวนผู้ประกอบการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ
เชิญชวนผู้ประกอบการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    


กลุ่มอาชีพและภูมิปัญญาชาวบ้าน
กลุ่มอาชีพและภูมิปัญญาชาวบ้านตำบลเมืองเกษตร

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    


ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนของ อบต.เมืองเกษตร ประจำเดือน พฤษภาคม 2566
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนของ อบต.เมืองเกษตร ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    


อบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่
อบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ ให้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภาและบุคลากรภายในองค์กร

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    


ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนของ อบต.เมืองเกษตร ประจำเดือน เมษายน 2566
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนของ อบต.เมืองเกษตร ประจำเดือน เมษายน 2566

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    แผนออกประชาคมหมู่บ้าน
แผนการออกประชาคมหมู่บ้าน ทั้ง 7 หมู่บ้าน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ อบต.เมืองเกษตร
รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ อบต.เมืองเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง