องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

ข่าวประชาสัมพันธ์
 ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17   ต่อไป สัญญาจ้าง เลขที่ 11 / 2564


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

สัญญาจ้าง เลขที่ 10 / 2564


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


สัญญาจ้าง เลขที่ 9 / 2564


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


ประกาศ กำหนดงานและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการภายในอบต.
ประกาศ กำหนดงานและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการภายในอบต.

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ฯ(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2564)
ประกาศให้ใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ฉบับปรุงปรุง ครั้งที่ 1/2564)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง