องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

แผนอัตรากำลัง

ประกาศการแก้ไขปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการฯ

ประกาศแก้ไขปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ ประเภทและระดับตำแหน่งฯ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง