องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

คู่มือประชาชน

คูู่มือการให้บริการประชาชนของเจ้าหน้าที่ อบต.เมืองเกษตร

การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลง) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบกิจการ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคาร ตาม มาตรา 32

การขอต่อใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร

การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน 

การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 21 

การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร 

การขออนุญาตดัดแปลง  หรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถและทางเข้า – ออกของรถ เพื่อการอื่น   ตามมาตรา 34

การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 

การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร ตามมาตรา 33

การแจ้งการก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 39  ทวิ

การแจ้งขุดดิน 

การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ

การแจ้งดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ 

การแจ้งถมดิน 

การแจ้งรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ 

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ 

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

การรับชำระภาษีป้าย

การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม) 

 การขอรับบำเหน็จปกติ  หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึงแก่กรรม)

การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลุกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวของ อปท. ถึงแก่กรรมอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานในหน้าที่)

การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ

การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล

การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล  

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร  พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล 

การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล

การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ 

การอนุญาตใช้น้ำประปา

การดำเนินการกิจการประปา 2556 

การจัดเก็บค่าตอบแทนในการอนุญาตใช้ที่ดินของรัฐ 2556

 เอกสารที่เกี่ยวข้อง