องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2565

 

เดือน

จำนวนเรื่องทั้งหมด

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ/ยุติเรื่อง

หมายเหตุ

    ตุลาคม 2564           

 –

ไม่มีเรื่องร้องเรียน                         

    พฤศจิกายน  2564                                         

ไม่มีเรื่องร้องเรียน

    ธันวาคม 2564

ไม่มีเรื่องร้องเรียน

    มกราคม 2565

ไม่มีเรื่องร้องเรียน

    กุมภาพันธ์ 2565

 -

 -  -  ไม่มีเรื่องร้องเรียน

    มีนาคม 2565

 -

 -  -  ไม่มีเรื่องร้องเรียน

    เมษายน 2565

 -  ไม่มีเรื่องร้องเรียน

    พฤษภาคม 2565

 -

 -  ไม่มีเรื่องร้องเรียน

    มิถุนายน 2565

 -

 -  -  ไม่มีเรื่องร้องเรียน

    กรกฎาคม 2565

 -

 -  ไม่มีเรื่องร้องเรียน

    สิงหาคม 2565

 -  -  ไม่มีเรื่องร้องเรียน

    กันยายน 2565

 -

 -  ไม่มีเรื่องร้องเรียน

รวม

 ไม่มีเรื่องร้องเรียน