องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ประกาศเจตจำนงค์ในการต่อต้านการทุจริต

ประกาศเจตจำนงค์ในการป้องกันการทุจริตของอบต.เมืองเกษตร (คลิกที่นี่เพื่อเปิดอ่าน)เอกสารที่เกี่ยวข้อง