องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

ข่าวประชาสัมพันธ์

งานวันท้องถิ่นไทย

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่อบต.เมืองเกษตร ร่วมกิจกรรมงานวันท้องถิ่นไทยเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทีั่ทรงยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็น

เอกสารที่เกี่ยวข้อง