องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2566

 

เดือน

จำนวนเรื่องทั้งหมด

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ/ยุติเรื่อง

หมายเหตุ

    ตุลาคม 2565           

 -

 -  -  

    พฤศจิกายน  2565                                     

 -

 -  -  

    ธันวาคม 2565

 -

 -  -  

    มกราคม 2566

 -

 -  -  

    กุมภาพันธ์ 2566

 -

 -  -  

    มีนาคม 2566

 -

 -  -  

    เมษายน 2566

 

     

    พฤษภาคม 2566

 

     

    มิถุนายน 2566

 

     

    กรกฎาคม 2566

 

     

    สิงหาคม 2566

 

     

    กันยายน 2566

 

     

รวม

ไม่มีเรื่องร้องเรียน

การทุจริต

ไม่มีเรื่องร้องเรียน

การทุจริต

ไม่มีเรื่องร้องเรียน

การทุจริต