องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเบาหวานวิทยา วิทยาเขตตำบลเมืองเกษตร

วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร นายฉัตรธรรม  หร่ายกลาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร เป็นประธานพิธีเปิดโรงเรียนเบาหวานวิทยา วิทยาเขตตำบลเมืองเกษตร โดยมีหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลขามสะแกแสง ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอขามสะแกแสง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุขภาพตำบลเมืองทอง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ผอ.รร. เบาหวานวิทยา วิทยาเขตตำบลเมืองเกษตร และครูจิตอาสา-นักเรียน ผู้นำชุมชนและเครือข่ายการดำเนินงานโรงเรียนเบาหวานวิทยาตำบลเมืองเกษตร ร่วมกิจกรรม