องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรินิกส์ (e-bidding) 2/2566

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร (e-bidding) เลขที่ ed 2/2566

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร (e-bidding) เลขที่ ed 2/2566เอกสารที่เกี่ยวข้อง