องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service : OSS

จัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service : OSS อบต.เมืองเกษตรเอกสารที่เกี่ยวข้อง