องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติราชการ

แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติราชการ

แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตรเอกสารที่เกี่ยวข้อง