องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ สำนักปลัด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ สำนักปลัดเอกสารที่เกี่ยวข้อง