องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

คู่มือประชาชน

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา7

กรุณาคลิกที่ link เพื่อดูข้อมูลภายใน

- รายนามผู้บริหาร อบต.- โครงสร้างการบริหาร ม.7(1)

- โครงสร้างนิติบัญญัติ ม.7(1)

- ทำเนียบบุคลากร ม.7 (1)

 

   สำนักงานปลัด อบต.

   กองคลัง

   กองช่าง

   กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรรม

   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- อำนาจหน้าที่ อบต. ม.7 (2)

- ติดต่อ อบต.