องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

คู่มือประชาชน

ข้อมูลข่าวสารตามมาตร 9

กรุณาคลิกที่ link ข้างล่างเพื่อดูข้อมูล

- ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน ม.9(1)

- นโยบาย/แถลงการณ์ ม.9 (2)

- แผนพัฒนา อบต. ม.9 (3)

- ข้อบัญญัติงบประมาณ ม.9(3)

- คู่มือ/คำสั่ง  ม.9(4)

- สิ่งพิมพ์ มาตรา 7 ม.9(5)

- สัญญาสัมปทาน ม.9(6)

- สรุปมติคณะรัฐมนตรี ม.9(7)

- ข้อมูลข่าวสารอื่น ม.9(8)