อบต.เมืองเกษตร
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน


คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"
อบต.เมืองเกษตร


  
  
  
  
  

ip ของคุณ คือ 18.232.179.37
ออนไลน์ 2 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 20 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 48 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 8765 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 20178 คน
เริ่มนับ วันที่ 1 มีนาคม 2559
   เข้าสู่ระบบ    เช็คเมล


   ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน ..>
   ระบบเบี้ยยังชีพ
   ระบบเบิกจ่ายตรงสิทธิ อปท...>
   ระบบจัดเก็บและบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ ..>
   ระบบศูนย์กลางคู่มือประชาชน..>
   ระบบประเมินการจัดบริการสาธารณะ อปท...>
   ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิก อปท...>
   ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น ..>
   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ..>
   ระบบข้อมูลกลาง อปท.
   

   
   เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน..>
   Download เอกสารข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย..>
   

   
   อบต.เมืองคง
   

 
ภาพกิจกรรม
 •      กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
  โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริ..>>>
  10 ส.ค. 66 (47)
       โครงการปลูกต้นไม้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
  โครงการปลูกต้นไม้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระ..>>>
  26 ก.ค. 66 (50)
       เยี่ยม ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง เขต อบต.เมืองเกษตร
  เยี่ยม ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง เขต อบต.เมืองเกษตร..>>>
  25 ก.ค. 66 (42)
 •      อบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2566
  โครงการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและ..>>>
  17 ก.ค. 66 (51)
       อาสาทำความดี 31 ปี กรมคุมประพฤติ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน"
  อาสาทำความดี 31 ปี กรมคุมประพฤติ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ..>>>
  3 ก.ค. 66 (62)
       ธนาคารขยะชุมชน
  วันที่ 30 มิถุนายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตรร่วม..>>>
  30 มิ.ย. 66 (60)

ข่าวประชาสัมพันธ์
  1.  เผยแพร่กฎบัตรการตรวจสอบภายใน   เมื่อ 2 ต.ค. 66 อ่าน 0
  2.  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนของ อบต.เมืองเกษตร ประจำเดือน กันยายน 2566  เมื่อ 2 ต.ค. 66 อ่าน 0
  3.  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนของ อบต.เมืองเกษตร ประจำเดือน สิงหาคม 2566  เมื่อ 1 ก.ย. 66 อ่าน 38
  4.  รายงานการช่วยเหลือประชาชนที่จะได้รับความช่วยเหลือจากการเกิดสาธารณภัย (วาตภัย)  เมื่อ 23 ส.ค. 66 อ่าน 36
  5.  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนของ อบต.เมืองเกษตร ประจำเดือน กรกฎาคม 2566  เมื่อ 3 ส.ค. 66 อ่าน 50
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
  1.  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566   เมื่อ 26 ก.ย. 66 อ่าน 6
  2.  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566  เมื่อ 25 ก.ย. 66 อ่าน 8
  3.  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566  เมื่อ 25 ก.ย. 66 อ่าน 6
  4.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  เมื่อ 26 ก.ค. 66 อ่าน 67
  5.  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรินิกส์ (e-bidding)  เมื่อ 13 ก.ค. 66 อ่าน 68
รายงานการเงิน-การคลัง
  1.  งบแสดงฐานะการเงิน   เมื่อ 27 ก.พ. 66 อ่าน 149
  2.  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 เมื่อ 11 ม.ค. 66 อ่าน 178
  3.  งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2564  เมื่อ 24 ม.ค. 65 อ่าน 276
  4.  รายงานรายรับ รายจ่าย ปีะจำปี 64  เมื่อ 24 ม.ค. 65 อ่าน 272
  5.  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564  เมื่อ 21 ม.ค. 65 อ่าน 245
รายงานผลการดำเนินงาน
  1.  รายงานฐานข้อมูลสุนัขและแมว ปี 2565   เมื่อ 27 มิ.ย. 66 อ่าน 79
  2.  รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมโภชนาการให้กับนักเรียน ปีงบประมาณ 2565  เมื่อ 27 มิ.ย. 66 อ่าน 81
  3.  รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัยตำบลเมืองเกษตร ปี 2565  เมื่อ 27 มิ.ย. 66 อ่าน 80
  4.  รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงและพระสงฆ์ปี2565  เมื่อ 27 มิ.ย. 66 อ่าน 84
  5.  รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนจิตอาสาพัฒนาความรู้ เรื่องอาหาร   เมื่อ 27 มิ.ย. 66 อ่าน 82
ประกาศ / คำสั่ง
  1.  รายงานผลประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือจากการเกิดสาธารณภัย (วาตภัย)   เมื่อ 23 ส.ค. 66 อ่าน 32
  2.  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  เมื่อ 28 มิ.ย. 66 อ่าน 84
  3.  ประกาศ เรื่อง ผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลเมืองเกษตร  เมื่อ 22 มิ.ย. 66 อ่าน 90
  4.  ประกาศนโยบายองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตรปลอดบุหรี่  เมื่อ 22 มิ.ย. 66 อ่าน 85
  5.  รายชื่อประชาชนที่จะได้รับความช่วยเหลือจากการเกิดสาธารณภัย (วาตภัย)  เมื่อ 31 มี.ค. 66 อ่าน 156
กิจการสภา
  1.  รายงานการประชุมสภา อบต.เมืองเกษตร สมัยสามัญที่ 3/2566 ครั้งที่ 3   เมื่อ 18 ก.ย. 66 อ่าน 11
  2.  รายงานการประชุมสภา อบต.เมืองเกษตร สมัยสามัญที่ 3/2566 ครั้งที่ 2  เมื่อ 18 ก.ย. 66 อ่าน 12
  3.  รายงานการประชุมสภา อบต.เมืองเกษตร สมัยสามัญที่ 3/2566 ครั้งที่ 1  เมื่อ 18 ก.ย. 66 อ่าน 11
  4.  ส่งประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร สมัยสามัญ สมัยที่3 ปี2566  เมื่อ 11 ส.ค. 66 อ่าน 43
  5.  ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยสามัญ สมัยที่3 ปี 2566  เมื่อ 11 ส.ค. 66 อ่าน 43

เว็บบอร์ด
  ตั้งกระทู้ใหม่    อ่านทั้งหมด

511   เพิ่มทักษะเรื่องภาษาอย่างไรให้ลูก..>>> โดย โรงเรียนสองภาษา* วันที่ 13 ก.ย. 6   อ่าน 44 ออกความเห็น 0
510   เลือกโรงเรียนสองภาษาอย่างไรให้ลูกเพิ่มทักษะเรื่องภาษา..>>> โดย โรงเรียนสองภาษาลาดพร* วันที่ 13 ก.ย. 6   อ่าน 17 ออกความเห็น 0
509   โรงเรียนอนุบาลหลักสูตรสองภาษาพัฒนาการเด็กในสมัยใหม่..>>> โดย BYS วันที่ 11 ส.ค. 6   อ่าน 77 ออกความเห็น 0
508   รักษาสุขภาพเด็กโดยผู้เชี่ยวชาญที่ดูแลเรื่องสุขภาพเด็กโดยตรง..>>> โดย โรงพยาบาลเด็ก* วันที่ 10 ส.ค. 6   อ่าน 29 ออกความเห็น 0
507   สล็อต pg เล่นฟรี เปิดให้บริการที่มีคุณภาพสูง ตลอด 24 ชั่วโมง..>>> โดย thorn วันที่ 27 มิ.ย   อ่าน 49 ออกความเห็น 0


แบบวัดการรับรู้
IIT - EIT
อบต.เมืองเกษตร
อบต.เมืองเกษตร


อบต.เมืองเกษตร  
  
  
  
  

ต.ค. 2566
จ.อ.พ.พฤศ.ส.อา
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
ค้นหาโดย google

ราคาน้ำมันวันนี้

สภาพอากาศวันนี้

หนังสือพิมพ์
รายการโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
หนังสือราชการ