อบต.เมืองเกษตร
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน


คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"
อบต.เมืองเกษตร


  
  
  
  
  

ip ของคุณ คือ 44.220.249.141
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 48 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 1145 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 10872 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 22285 คน
เริ่มนับ วันที่ 1 มีนาคม 2559
   เข้าสู่ระบบ    เช็คเมล


   ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน ..>
   ระบบเบี้ยยังชีพ
   ระบบเบิกจ่ายตรงสิทธิ อปท...>
   ระบบจัดเก็บและบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ ..>
   ระบบศูนย์กลางคู่มือประชาชน..>
   ระบบประเมินการจัดบริการสาธารณะ อปท...>
   ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิก อปท...>
   ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น ..>
   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ..>
   ระบบข้อมูลกลาง อปท.
   

   
   เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน..>
   Download เอกสารข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย..>
   เทศบาลตำบลโนนเมือง
   

   
   อบต.เมืองคง
   เทศบาลตำบลขามสะแกแสง..>
   อบต.ขามสะแกแสง
   อบต.พะงาด
   อบต.ชีวึก
   อบต.หนองหัวฟาน
   อบต.เมืองนาท
   

 
ภาพกิจกรรม
 •      เชิญเที่ยวงานวันพริก และของดีอำเภอขามสะแกแสง
  เชิญเที่ยวงานวันพริก และของดีอำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสี..>>>
  28 พ.ย. 66 (3)
       กางสแลนกันแดดสนามเด็กเล่น ศพด.เมืองเกษตร
  กางสแลนกันแดดสนามเด็กเล่น ศพด.เมืองเกษตร..>>>
  20 พ.ย. 66 (8)
       ซ่อมสนามเด็กเล่น ศพด.อบต.เมืองเกษตร
  ซ่อมสนามเด็กเล่น ศพด.อบต.เมืองเกษตร..>>>
  17 พ.ย. 66 (11)
 •      ซ่อมไฟส่องสว่าง บ้านโนนเกษตร หมู่ 5
  ซ่อมไฟส่องสว่าง บ้านโนนเกษตร หมู่ 5..>>>
  17 พ.ย. 66 (9)
       ประชุมการจัดทำแผนการเงิน กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  ประชุมการจัดทำแผนการเงิน กองทุนหลักประกันสุขภาพ..>>>
  17 พ.ย. 66 (9)
       ตัดกิ่งไม้ ทำความสะอาดที่ วัดธรรมเมืองทอง
  ตัดกิ่งไม้ ทำความสะอาด ที่วัดธรรมเมืองทอง ..>>>
  2 พ.ย. 66 (25)

ข่าวประชาสัมพันธ์
  1.  ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1   เมื่อ 22 พ.ย. 66 อ่าน 5
  2.  รับโอน(ย้าย)พนง.ส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งเป็นพนง.ส่วนตำบล  เมื่อ 17 พ.ย. 66 อ่าน 10
  3.  แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติราชการ   เมื่อ 15 พ.ย. 66 อ่าน 17
  4.  จัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service : OSS  เมื่อ 14 พ.ย. 66 อ่าน 22
  5.  เพิ่มเติมผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยความพิการ  เมื่อ 13 พ.ย. 66 อ่าน 20
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
  1.  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1   เมื่อ 24 พ.ย. 66 อ่าน 4
  2.  ประกาศราคากลางโครงการวางท่อเมนท์ระบบประปาใหม่ภายในหมู่บ้านตะโก   เมื่อ 24 พ.ย. 66 อ่าน 4
  3.  ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1  เมื่อ 22 พ.ย. 66 อ่าน 4
  4.  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายอะคริลิค OSS  เมื่อ 17 พ.ย. 66 อ่าน 12
  5.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ สำนักปลัด  เมื่อ 17 พ.ย. 66 อ่าน 10
รายงานการเงิน-การคลัง
  1.  รายงานงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566   เมื่อ 17 พ.ย. 66 อ่าน 10
  2.  การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1/2567  เมื่อ 14 พ.ย. 66 อ่าน 17
  3.  รายงานงบการเงินประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2566  เมื่อ 13 พ.ย. 66 อ่าน 16
  4.  ประกาศ รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  เมื่อ 6 พ.ย. 66 อ่าน 21
  5.  งบแสดงฐานะการเงิน  เมื่อ 27 ก.พ. 66 อ่าน 201
รายงานผลการดำเนินงาน
  1.  แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   เมื่อ 24 พ.ย. 66 อ่าน 3
  2.  รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  เมื่อ 23 พ.ย. 66 อ่าน 7
  3.  รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  เมื่อ 14 พ.ย. 66 อ่าน 18
  4.  ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  เมื่อ 13 พ.ย. 66 อ่าน 18
  5.  รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาศ ๔  เมื่อ 13 พ.ย. 66 อ่าน 20
ประกาศ / คำสั่ง
  1.  รับโอน(ย้าย)พนง.ส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งเป็นพนง.ส่วนตำบล   เมื่อ 17 พ.ย. 66 อ่าน 12
  2.  แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  เมื่อ 17 พ.ย. 66 อ่าน 10
  3.  ประกาศ แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติราชการ  เมื่อ 15 พ.ย. 66 อ่าน 20
  4.  สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  เมื่อ 14 พ.ย. 66 อ่าน 19
  5.  ประกาศ เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  เมื่อ 14 พ.ย. 66 อ่าน 16
กิจการสภา
  1.  เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566   เมื่อ 28 พ.ย. 66 อ่าน 4
  2.  รายงานการประชุมสภา อบต.เมืองเกษตร สมัยสามัญที่ 3/2566 ครั้งที่ 3  เมื่อ 18 ก.ย. 66 อ่าน 61
  3.  รายงานการประชุมสภา อบต.เมืองเกษตร สมัยสามัญที่ 3/2566 ครั้งที่ 2  เมื่อ 18 ก.ย. 66 อ่าน 62
  4.  รายงานการประชุมสภา อบต.เมืองเกษตร สมัยสามัญที่ 3/2566 ครั้งที่ 1  เมื่อ 18 ก.ย. 66 อ่าน 63
  5.  ส่งประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร สมัยสามัญ สมัยที่3 ปี2566  เมื่อ 11 ส.ค. 66 อ่าน 90

เว็บบอร์ด
  ตั้งกระทู้ใหม่    อ่านทั้งหมด

522   ลงทะเบียนเข้าร่วมกับเราวันนี้เลย เพื่อเข้าสู่โลกของเกมออนไลน์ที่ไ..>>> โดย 888 วันที่ 27 พ.ย. 6   อ่าน 4 ออกความเห็น 0
521   มาสัมผัสโชคลาภและทดลองความสามารถในเกม [url]https://slotxogame88...>>> โดย 88 วันที่ 24 พ.ย. 6   อ่าน 4 ออกความเห็น 0
520   คลิกเพื่อเริ่มการผจญภัยและสมัครสมาชิกวันนี้ เพื่อเข้าร่วมกับเหล่า..>>> โดย 888 วันที่ 23 พ.ย. 6   อ่าน 4 ออกความเห็น 0
519   ทุกคนจะได้สร้างประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครและเป็นเจ้าของเรื่องราวพิ..>>> โดย สเตน วันที่ 21 พ.ย. 6   อ่าน 7 ออกความเห็น 0
518   า สมัครสมาชิกกับเราวันนี้และเตรียมตัวสำหรับการผจญภัยที่น่าตื่นเต้..>>> โดย โทยะ วันที่ 15 พ.ย. 6   อ่าน 15 ออกความเห็น 1


แบบวัดการรับรู้
IIT - EIT
อบต.เมืองเกษตร
อบต.เมืองเกษตร


อบต.เมืองเกษตร  
  
  
  
  

พ.ย. 2566
จ.อ.พ.พฤศ.ส.อา
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
ค้นหาโดย google

ราคาน้ำมันวันนี้

สภาพอากาศวันนี้

หนังสือพิมพ์
รายการโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
หนังสือราชการ