องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

กองช่าง


นายกิตติศักดิ์ คงทวี
ผู้อำนวยการกองช่าง/0854795274


นายอภิสิทธิ์ จันทรมะโน
นายช่างโยธา


นายคมกฤษ ผิวกลาง
นายช่างโยธา


นายสุทธิพงษ์ ปลั่งกลาง
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า


นายอรรถพล ดังใหม่
คนงาน