องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นายดำรงค์ วงษ์นาม
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ/0839668970


นางสาวภัคจิรา วนาไธสง
เจ้าพนักงานสาธารณสุข