องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม


นายกิตติศักดิ์ คงทวี
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ/0854795274


นางสาวอินทุอร พลคำ
นักวิชาการศึกษา


นางศรีไพร ศรีจันอัด
ครู


นางพาสนา แซ่หนึง
ผู้ดูแลเด็ก


นางกานดา บรรจงปรุ
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวเจนจิรา ทองอินทร์พงษ์
คนงาน


สำรอง ทดสอบ
ทดลอง