องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

คณะผู้บริหาร


นายฉัตรธรรม หร่ายกลาง
นายก อบต.เมืองเกษตร /093-987-9641


นายรถชนะ เอมโคกสูง
รองนายก อบต.เมืองเกษตร/065-254-1996


นายประคอง มิขุนทด
รองนายก อบต.เมืองเกษตร /081-997-5130


นายยวง จันทรวิวัฒน์
เลขานุการนายก อบต.เมืองเกษตร/081-074-7991