องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

สมาชิกสภา อบต.


นายบรรจง มุ่งกลาง
ประธานสภา อบต.เมืองเกษตร/086-256-7712


นายประพันธ์ ตากิ่มนอก
รองประธานสภา อบต.เมืองเกษตร/087-254-7681


นางสาวพัชรี กล้ำกลาง
เลขานุการสภา อบต./065-264-5436


นางติ๋ม โสที
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1/086-253-4735


นางสาวพัชรี เกษี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3/065-264-5436


นางยุพิณ หวังประสพกลาง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4/085-632-1755


นายสมาน แซ่หนึง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6/084-417-9482


นายเสงี่ยม หวังเขตกลาง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7/087-875-9048