องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

กองคลัง


นางสาวลดาวัลย์ เนตรทิพวัลย์
ผู้อำนวยการกองคลัง/0961053139


นางศศิธร มามะเริง
นักวิชาการเงินและบัญชี


น.ส.จิณห์วรา ขำต้นวงษ์
นักวิชาการพัสดุ


น.ส.ชไมพร ขอร่มกลาง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้


นางถวิล พำขุนทด
เจ้าพนักงานเงินและบัญชี


น.ส.นิตยา ขามชัยกุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้