อบต.เมืองเกษตร
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน


คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"
อบต.เมืองเกษตร


  
  
  
  
  

ip ของคุณ คือ 3.235.172.123
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 26 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 761 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 3375 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 26717 คน
เริ่มนับ วันที่ 1 มีนาคม 2559
   เข้าสู่ระบบ    เช็คเมล


   ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน ..>
   ระบบเบี้ยยังชีพ
   ระบบเบิกจ่ายตรงสิทธิ อปท...>
   ระบบจัดเก็บและบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ ..>
   ระบบศูนย์กลางคู่มือประชาชน..>
   ระบบประเมินการจัดบริการสาธารณะ อปท...>
   ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิก อปท...>
   ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น ..>
   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ..>
   ระบบข้อมูลกลาง อปท.
   

   
   เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน..>
   Download เอกสารข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย..>
   เทศบาลตำบลโนนเมือง
   

   
   อบต.เมืองคง
   เทศบาลตำบลขามสะแกแสง..>
   อบต.ขามสะแกแสง
   อบต.พะงาด
   อบต.ชีวึก
   อบต.หนองหัวฟาน
   อบต.เมืองนาท
   

อบต.เมืองเกษตร
 
ภาพกิจกรรม
 •      ทอดผ้าป่าสามัคคีของชมรมผู้สูงอายุ
  ทอดผ้าป่าสามัคคีของชมรมผู้สูงอายุ ตำบลเมืองเกษตรและจัดกิจกรร..>>>
  11 เม.ย. 67 (11)
       ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง (Long–term care)
  ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง (Long–term care) ในตำบลเ..>>>
  6 เม.ย. 67 (20)
       การประชุมประชาคมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน
  การประชุมประชาคมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ..>>>
  25 มี.ค. 67 (50)
 •      การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี 2567
  วันที่ 13-18 มี.ค.2567 ได้จัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ..>>>
  19 มี.ค. 67 (54)
       โครงการอำเภอยิ้ม..อิ่มบุญ
  โครงการอำเภอยิ้ม..อิ่มบุญ ประจำปีงบประมาณ 2567..>>>
  14 มี.ค. 67 (53)
       การแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์อำเภอขามสะแกแสง ประจำปี 2567
  การแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์อำเภอขามสะแกแสง ประจ..>>>
  29 ก.พ. 67 (57)

ข่าวประชาสัมพันธ์
  1.  ทอดผ้าป่าสามัคคีของชมรมผู้สูงอายุ       เมื่อ 11 เม.ย. 67 อ่าน 15
  2.  เยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง (Long–term care)      เมื่อ 6 เม.ย. 67 อ่าน 28
  3.  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อ 4 เม.ย. 67 อ่าน 32
  4.  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนของ อบต.เมืองเกษตร ประจำเดือน มีนาคม 2567      เมื่อ 1 เม.ย. 67 อ่าน 35
  5.  ประชุมจัดทำมาตราฐานคุณธรรมและจริยธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567      เมื่อ 19 มี.ค. 67 อ่าน 61
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
  1.  ป้าย  เมื่อ 9 เม.ย. 67 อ่าน 19
  2.  น้ำดื่ม เมื่อ 9 เม.ย. 67 อ่าน 18
  3.  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อ 4 เม.ย. 67 อ่าน 34
  4.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์      เมื่อ 4 เม.ย. 67 อ่าน 34
  5.  ป้ายขยะ เมื่อ 4 เม.ย. 67 อ่าน 32
รายงานการเงิน-การคลัง
  1.  รายงานงบการเงินประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2567       เมื่อ 3 เม.ย. 67 อ่าน 34
  2.  ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง กรมธนารักษ์      เมื่อ 5 มี.ค. 67 อ่าน 69
  3.  รายงานงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567      เมื่อ 4 มี.ค. 67 อ่าน 67
  4.  รายงานงบการเงินประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2567      เมื่อ 14 ก.พ. 67 อ่าน 70
  5.  รายงานงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566      เมื่อ 14 ก.พ. 67 อ่าน 77
รายงานผลการดำเนินงาน
  1.  แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567       เมื่อ 10 เม.ย. 67 อ่าน 19
  2.  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566      เมื่อ 7 ก.พ. 67 อ่าน 66
  3.  รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566      เมื่อ 2 ก.พ. 67 อ่าน 69
  4.  แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร      เมื่อ 24 พ.ย. 66 อ่าน 117
  5.  รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน      เมื่อ 23 พ.ย. 66 อ่าน 124
ประกาศ / คำสั่ง
  1.  แต่งตั้งคณะกรรมกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนดินซอยตาจุน หนองโบสถ์ หมู่ 7  เมื่อ 12 มี.ค. 67 อ่าน 79
  2.  ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บ ประจำปี 2567      เมื่อ 7 มี.ค. 67 อ่าน 73
  3.  ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง กรมธนารักษ์      เมื่อ 5 มี.ค. 67 อ่าน 57
  4.  ประกาศ การอนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2567      เมื่อ 22 ก.พ. 67 อ่าน 63
  5.  ประกาศ แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๗      เมื่อ 29 ม.ค. 67 อ่าน 71
กิจการสภา
  1.  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร ครั้งที่ 2       เมื่อ 21 ก.พ. 67 อ่าน 67
  2.  ส่งรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1,2 ประจำปี 2567      เมื่อ 21 ก.พ. 67 อ่าน 73
  3.  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร ครั้งที่ 1      เมื่อ 21 ก.พ. 67 อ่าน 63
  4.  ประกาศสภา การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2567      เมื่อ 20 ก.พ. 67 อ่าน 56
  5.  ประชุมสภา      เมื่อ 20 ก.พ. 67 อ่าน 69

เว็บบอร์ด
  ตั้งกระทู้ใหม่    อ่านทั้งหมด

528   การยื่นลงทะเบียนขอรับเบี้ยคนพิการ ต้องทำอย่างไรบ้างคะ..>>> โดย สุชาติ วันที่ 2 ก.พ. 67   อ่าน 58 ออกความเห็น 1
527   ขอทราบขั้นการการยื่นขอรับเงินเด็กแรกเกิด..>>> โดย วัชระ วันที่ 2 ก.พ. 67   อ่าน 61 ออกความเห็น 1


อบต.เมืองเกษตร

แบบวัดการรับรู้
IIT - EIT
อบต.เมืองเกษตร
อบต.เมืองเกษตร


อบต.เมืองเกษตร  
  
  
  
  

เม.ย. 2567
จ.อ.พ.พฤศ.ส.อา
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
ค้นหาโดย google

ราคาน้ำมันวันนี้

สภาพอากาศวันนี้

หนังสือพิมพ์
รายการโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
หนังสือราชการ