องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

สำนักงานปลัด


นางสาวกฤษณา เจริญนอก
หัวหน้าสำนักปลัด Tel.0872419972


นางอรวรรณ บุญปราการ
นักทรัพยากรบุคคล


นางสาวณัฐวรัญญา เกลมกลาง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวศรินญา วงษ์นาม
นักพัฒนาชุมชน


น.ส.รัตนาภรณ์ เอมโคกสูง
เจ้าพนักงานธุรการ


นายสมปอง วันสันเทียะ
พนักงานขับรถยนต์


ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายธีระวุฒิ อุ่นกลาง
พนักงานวิทยุ