องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

หัวหน้าส่วนราชการ


ว่าง
ปลัด อบต.


นางสาวกฤษณา เจริญนอก
หัวหน้าสำนักปลัด Tel.087-2419972


ว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายกิตติศักดิ์ คงทวี
ผู้อำนวยการกองช่าง/รก.ปลัด อบต./รก.ผอ.กองคลัง/รก.ผอ.กองการศึกษาฯ Tel.085-4795274


ว่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ


นายดำรงค์ วงษ์นาม
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ Tel.090-2641349