องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

หัวหน้าส่วนราชการ


นายกิตติศักดิ์ คงทวี
รักษาการปลัด อบต. Tel. 085-4795274


นางสาวกฤษณา เจริญนอก
หัวหน้าสำนักปลัด Tel.087-2419972


นายกิตติศักดิ์ื์์ คงทวี
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง Tel.085-4795274


นายกิตติศักดิ์ คงทวี
ผู้อำนวยการกองช่าง Tel.085-4795274


นายกิตติศักดิ์ คงทวี
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ Tel.085-4795274


นายดำรงค์ วงษ์นาม
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ Tel.090-2641349