องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

หัวหน้าส่วนราชการ


จ.ส.ต นรินทร์ ชูพันดุง
ปลัด อบต. Tel. 0848304556


นางสาวกฤษณา เจริญนอก
หัวหน้าสำนักปลัด Tel.0872419972


นางสาวลดาวัลย์ เนตรทิพวัลย์
ผู้อำนวยการกองคลัง Tel.083677154


นายกิตติศักดิ์ คงทวี
ผู้อำนวยการกองช่าง Tel.0854795274


จ.ส.ต.นรินทร์ ชูพันดุง
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ Tel.0848304556


นายดำรงค์ วงษ์นาม
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ Tel.