องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

หัวหน้าส่วนราชการ


นายกิตติศักดิ์ คงทวี
รักษาการปลัด อบต. Tel. 0854795274


นางสาวกฤษณา เจริญนอก
หัวหน้าสำนักปลัด Tel.0872419972


นายกิตติศักดิ์ื์์ คงทวี
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง Tel.0854795274


นายกิตติศักดิ์ คงทวี
ผู้อำนวยการกองช่าง Tel.0854795274


นายกิตติศักดิ์ คงทวี
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ Tel.0854795274


นายดำรงค์ วงษ์นาม
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ Tel.