องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

ข้อมูลประชากร

               จำนวนประชากรของตำบลเมืองเกษตร   จากการสำรวจเดือน   พฤษภาคม 2564 พบว่ามีจำนวนประชากรทั้งสิ้น   3,831  คน    แยกเป็นชาย  1,933   คน    เป็นหญิง  1,898   คน   มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น  1,202  ครัวเรือน   โดยแยกตามตารางและแผนภูมิ ดังนี้

 

ตารางแสดงจำนวนประชากรและครัวเรือนในตำบลเมืองเกษตร

หมู่ที่ บ้าน ประชากร ชาย หญิง  ครัวเรือน หมายเหตุ
1 หนองไผ่ 345 177 168 108  
2  คูเมือง 987 508  479 278  
3 ตะโก 299 145 154 88  
4 โนนตำหนัก 256 136 120 76  
5 โนนเกษตร 698 343 355 203  
6 เมืองทอง 860 427 433 325  
7 หนองโบสถ์ 386 197 189 124  
  รวม 3,831 1,933 1,898 1,202  


   ที่มา  :     งานทะเบียนราษฎร   สำนักทะเบียนอำเภอขามสะแกแสง   จังหวัดนครราชสีมา