องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
  | 1 | 2 | 3 | 4   ต่อไป 
รายงานผลการติดตามประเมินผลและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 2565
รายงานผลการติดตามประเมินผลและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ อบต.เมืองเกษตร
รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ อบต.เมืองเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของ อบต.เมืองเกษตร พ.ศ.2566
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของ อบต.เมืองเกษตร ประจำปี พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. (ITA)
รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เอกสารที่เกี่ยวข้อง