องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
  | 1 | 2 | 3 | 4   ต่อไป 
รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำปี 2566
รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    


รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ 2566
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    


รายงานการไม่รับของขวัญและของกำนัลฯ ประจำปีงบประมาณ 2566
รายงานการไม่รับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    


รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ 2566
รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    


รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้
รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    


รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2566 รอบ 12 เดือน
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ปี 2566 รอบ 12 เดือน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    


ประกาศ แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปี 2567
ประกาศ แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปี 2567

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    


คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    


แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปี 2567
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    


รายงานผลการติดตามประเมินผลและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 2565
รายงานผลการติดตามประเมินผลและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    


รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ อบต.เมืองเกษตร
รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ อบต.เมืองเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของ อบต.เมืองเกษตร พ.ศ.2566
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของ อบต.เมืองเกษตร ประจำปี พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง