องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

สภาพทางเศรษฐกิจ

ด้านเศรษฐกิจ

 

โครงสร้างทางเศรษฐกิจ / รายได้ประชากร
        ลักษณะการประกอบอาชีพของประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตรเป็นแบบเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่  รองลงมาคือ  อาชีพด้านพาณิชยกรรมและรับจ้าง ฯลฯ   ซึ่งรายได้เฉลี่ยของประชากรจะอยู่ในประมาณ  25,000  บาท / คน / ปี


        การเกษตรกรรม
        เขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตรมีพื้นที่ในการประกอบอาชีพการเกษตรกรรม
ประมาณ   22,978  ไร่   โดยจำแนกออกเป็น  การทำนา  การทำไร่  การปศุสัตว์  อาชีพหลักคือ  การทำนา  โดยผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ  คือ  ข้าว  มีเนื้อที่ในการเพาะปลูกประมาณ    13,414   ไร่   

 

        การพาณิชยกรรม / การบริการ
        ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร  มีร้านขายวัสดุก่อสร้างจำนวน  1  แห่ง   ร้านขายของชำ  จำนวน  35  แห่ง  และสถานบริการน้ำมัน  จำนวน  2  แห่ง  ส่วนตลาดสดขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตรยังไม่มี และประชาชนได้เดินทางไปจับจ่ายซื้อของที่ตลาดสดของเทศบาลตำบลขามสะแกแสงแสง ซึ่งอยู่ห่างจากองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร  ประมาณ  8  กิโลเมตร   และซื้อของที่ตลาดนัดทุกวันเย็นวันอังคารและวันเสาร์   ณ   สี่แยกบ้านเมืองทอง  ตำบลเมืองเกษตร