องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

กฏหมายน่ารู้
  | 1 | 2   ต่อไป 
การกำหนดโครงสร้าง2555


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศพนักงานจ้าง


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
การเลื่อนขั้นเงินเดือน


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
วิธีการงบประมาณ


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ว่าด้วยการพัสดุ


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  การจัดทำแผน


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  สภาและองค์การบริหารส่วนตำบล


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  พรบ.ควบคุมอาคาร


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  พรบ.สภาตำบล


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  พรบ.สภาตำบล


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  พรบ.ควบคุมอาคาร


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
คำสั่งคสช.


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  หลักเกณฑ์โบนัส


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศบริหารงานบุคคล


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  การเบิกจ่ายเงิน


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  การกำหนดกลุ่มงานที่เกื้อกูล


เอกสารที่เกี่ยวข้อง