องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

ตรวจสอบภายใน
  | 1   
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2567
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2567

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    


แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2566


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    


นโยบายความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม
ประจำปีงบประมาณ 2567

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    


เผยแพร่กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ประจำปีงบประมาณ 2567

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    


ทดสอบ


เอกสารที่เกี่ยวข้อง