องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

รายงานการเงินและบัญชี
  | 1   แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี 2564

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


รายงานผลการดำเนินงาน รายไตรมาส


เอกสารที่เกี่ยวข้อง