องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

แผนพัฒนาสามปี
  | 1 | 2 | 3   ต่อไป 

แบบ ผ.03 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  แบบ ผ.02/1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  แบบ ผ.02 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  แบบ ผ.01 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.(2561-2564) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3)
คำนำ สารบัญ แผน 61-64 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.(2561-2564) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3)
บัญชีสรุปการขอเปลี่ยนแปลงแผน 61-64 ฉบับที่ 3

เอกสารที่เกี่ยวข้อง