องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

คู่มือประชาชน
  | 1 | 2 | 3   ต่อไป 




คำอธิบายบันทึกคำขอ


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  





แบบหนังสือแจ้งเหตุความล่าช้า


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  



อธิบายหนังสือคืนคำขอฯ


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  





การดาเนินการกิจการประปา 2556


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  



การอนุญาตใช้น้าประปา


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  



การรับชาระภาษีบารุงท้องที่


เอกสารที่เกี่ยวข้อง