องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  | 1   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2562


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2559


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ภาคผนวก
งบรายรับ - รายจ่าย ตามงบประมาณ ประจำปี 2559

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ภาคผนวก
รายงานผลการดำเนินการงาน ประจำปีงบประมาณ 2559

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2558


เอกสารที่เกี่ยวข้อง