องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

แผนอัตรากำลัง
  | 1 | 2 | 3 | 4   ต่อไป คู่มือการลา


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
การพัฒนาบุคลากร


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564 -2566


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  คำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
คำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในหน่วยตรวจสอบภายใน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  คำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
คำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในกองสาธารณสุขฯ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  คำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
คำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในกองการศึกษาฯ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  คำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
คำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในกองช่าง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  คำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
คำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในกองคลัง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  คำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
คำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในสำนักปลัดอบต.

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศ กำหนดงานและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการภายในอบต.
ประกาศ กำหนดงานและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการภายในอบต.

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศให้ใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปีฯ
ให้ใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๔)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศการแก้ไขปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการฯ
ประกาศแก้ไขปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ ประเภทและระดับตำแหน่งฯ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานครู
ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานครู

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศกำหนดวันลา
ประกาศกำหนดวันลา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1-64

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  หนังสือส่งแผนอัตรากำลัง3ปี (พ.ศ.2564-2566)
หนังสือส่งแผนอัตรากำลัง3ปี (พ.ศ.2564-2566)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง