องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บข้อมูลด้าน Competency
  | 1 | 2   ต่อไป 
เจ้าพนักงานสาธารณสุข


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
นักบริหารงานการศึกษา


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ครู


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  เจ้าพนักงานเทศกิจ


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  นายช่างไฟฟ้า


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  เจ้าพนักงานทะเบียน


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  นักสันทนาการ


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  นักวิชาการตรวจสอบภายใน


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  นิติกร


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  นักจัดการงานทั่วไป


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  นักบริหารงานการเกษตร


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  นักบริหารงานประปา


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

เจ้าพนักงานพัสดุ


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  เจ้าพนักงานสาธารณสุข


เอกสารที่เกี่ยวข้อง