องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น

  "เมืองแห่งการเกษตร  เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด  คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย  ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่  เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"