องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
  | 1   

คู่มือการลา


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
การพัฒนาบุคลากร


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

บรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  การแต่งตั้งให้พ้นจากตำแหน่ง


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  เงื่อนไขการสอบแข่งขัน


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  มาตรฐานการคัดเลือกฯ


เอกสารที่เกี่ยวข้อง