องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
  | 1   

คู่มือการลา


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    การพัฒนาบุคลากร


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    

การแต่งตั้งให้พ้นจากตำแหน่ง


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    


เงื่อนไขการสอบแข่งขัน


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    


มาตรฐานการคัดเลือกฯ


เอกสารที่เกี่ยวข้อง