องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

2.พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562

3.พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

4.พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

5.พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

6. พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

7.พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

8.พรบ.บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

9.พรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500

10.พรบ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

11.พรบ.ภาษีป้าย พ.ศ. 2510  และที่แก้ไขเพิ่มเติม

12.พรบ.ระเบียบบริหารงานแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉ.8 พ.ศ. 2553

13.พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562

14. พรบ.สาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

15.พรบ.วิธีปฏิบัติทางปกครอง พ.ศ. 2539

16. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจสอบเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547,ฉ.2 พ.ศ. 2548ฉ.3 2558 ,ฉ.4 พ.ศ. 2561

17. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

18.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และการรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

19. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 

20. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉ.2 พ.ศ. 2554

21. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. พ.ศ. 2560  แก้ไขเพิ่มเติม ฉ.2 พ.ศ.2561

22.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉ.2 พ.ศ. 2563

23.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563

24.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉ.2 พ.ศ. 2563

25.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉ.3 พ.ศ. 2561

26.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2545

27.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉ.2 พ.ศ. 2564 

28.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘,  (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙,  (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑

29 พระราชกฤษฎีกา ให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี 2521 ถึง พ.ศ.2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ.2561

30.พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561

31 พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 

32 พระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.2521 ถึง พ.ศ.2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ.2562

33 พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบิ้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2562

34 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ 2562

35 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

36 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒)

37 พระราชกฤษฎีกา ลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2564

38 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น. (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565