องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
  | 1 | 2   ต่อไป 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ปค.5

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

การควบคุมภายใน 2564
ปค.4

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  การควบคุมภายใน 2564
ปค.5

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ควบคุมภายใน2563
คำสั่งควบคุมภายใน2563

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ควบคุมภายใน2563
บันทึกข้อควมแจ้งหน่วยย่อย

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ควบคุมภายใน2563
ปค.5

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ควบคุมภายใน2563
ปค.4

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ควบคุมภายใน2563
ปค.1

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ควบคุมภายใน2563
หนังสือรายงานอำเภอ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ควบคุมภายใน62
หนังสือรายงานอำเภอ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ควบคุมภายใน62
แบบ ปค.5

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ควบคุมภายใน62
แบบปค.4

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ควบคุมภายใน62
แบบปค.1

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ควบคุมภายใน62
คำสั่งกรรมการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ควบคุมภายใน62


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  แบบปอ.2


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ควบคุมภายใน62
แบบปอ.1

เอกสารที่เกี่ยวข้อง